ČSOB nadácia – zamestnanecký projekt (p. Peter Korčok)

Vydané 24. júla 2019 Zverejnil/a

Rehabilitácia ľudí s mentálnym znevýhodnením v prostredí drevárskej dielne

Projekt sa realizoval od decembra 2018 do júla 2019. Jeho zámerom bola:

1. Revitalizácia drevárskej dielne DSSpKM, ktorá zahŕňala nákup takého vybavenia dielne, ktoré bude slúžiť na vytvorenie dôstojného rehabilitačno-terapeutického prostredia pre ľudí s mentálnym znevýhodnením – u našich klientov je pohyb veľmi dôležitý, aby neskĺzli do stagnácie a k následnému ochabnutiu tak pohybového aparátu ako aj kognície. Mnohí z nich nemajú vzťah k prirodzenému pohybu. Majú však vzťah k práci v drevárskej dielni, ktorá pomocou činnosti a aktivít v nej vykonávaných prispieva k celkovej rehabilitácii človeka bez toho, aby si to uvedomoval. Počas práce totiž zapája celkový pohybový aparát. Rozvíja tak svoje myslenie, hrubú a jemnú motoriku a v neposlednom rade prispieva k zveľadeniu prostredia vo svojom okolí, ale aj mimo neho. Na strane druhej k zámeru sme radili aj sebarealizáciu ľudí s mentálnym znevýhodnením, podporu starých i nadobúdanie nových zručností prostredníctvom kvalitne vybaveného prostredia drevárskej dielne.

Počas projektu bolo najväčším prekvapením zapojenie 17 klientov namiesto plánovaných 15, čo znamenalo a znamená pre nás, že sme zvolili správnu cestu, ktorá ľudí s mentálnym znevýhodnením motivuje k činnosti, ktorá v sebe nesie potenciál aktívneho a nesileného pohybu smerujúceho ku komplexnej psychickej i fyzickej kondícii. Za zmienku stojí aj nepriame zapojenie ďalší klientov, cca 12. Tí len zriedka navštívili dielňu, no aktívne sa zapojili do prác v našich záhradách, ako aj na vyvýšených záhonoch, ktoré sa vyrábali priamo v drevárskej dielni.

2. Výroba a starostlivosť o výrobky z drevárskej dielne, ktoré budú slúžiť širokej komunite ľudí v blízkom i vzdialenom okolí (v prvotnom pláne výroba vtáčích búdok pre rôzne druhy drobných spevavcov a vyvýšených záhonov určených do záhrad), ktorej sú ľudia s mentálnym znevýhodnením integrálnou súčasťou. Veríme, že prostredníctvom tohto projektu sa podarí zbúrať mnohé pomyselné bariéry medzi touto minoritou a väčšinovou majoritou v blízkom a možno i širšom okolí a prispieť tak k tomu, aby nám všetkým bolo krajšie a lepšie.

Do začiatku mesiaca júl sa nám podarilo vyrobiť celkom 24 vtáčích búdok (z toho 6 vyvesiť do verejného priestoru – park a predškolské zariadenie v MČ Bratislava-Dúbravka, Misijný dom sv. Arnolda Janssena v MČ Bratislava-Petržalka, ďalších 18 búdok si individuálne zobrali na starosť jednotlivci z radov obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka i rodinných príslušníkov našich klientov) a 4 vyvýšené záhony, ktoré momentálne už plnia svoj účel.

Veľkým povzbudením do ďalšej práce pre nás sú ďalšie objednávky vyvýšených záhonov, ako aj naša vízia premeniť časť našej záhrady na malú komunitnú záhradu. O tom však niekedy nabudúce.

Bolo a je nám nesmiernou cťou a potešením. Patrí Vám naša vďaka za podporu, bez ktorej by sme len ťažko mohli vyraziť na toto úžasné dobrodružstvo…

Text a foto: E. Forgáč