Špecializované zariadenieV zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálnu službu podľa § 39 v špecializovanom zariadení (35 miest):
20 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby od 3 do 8 rokov veku, so zreteľom na začiatok školského roka v   kalendárnom roku, v ktorom prijímateľ dosiahne vek 8 rokov
12 miest pre ambulantnú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku s úplnou alebo čiastočnou schopnosťou mobility
1 miesto pre týždennú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku
2 miesta pre celoročnú pobytovú formu sociálnej služby nad 8 rokov veku

Cieľovou skupinou  je fyzická osoba od 3 rokov veku s poruchou autistického spektra (PAS), ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

Poslanie ŠZ
Pri našej práci vychádzame z presvedčenia, že každý človek má právo na primeranú starostlivosť a výchovu.
K tomu je nutné:

  • poznať jeho súčasný celkový stav, zvážiť jeho možnosti a potreby,
  • nájsť vhodné stimulačné, kompenzačné, reedukačné a rehabilitačné prostriedky, ktoré pomôžu čo najviac eliminovať dôsledky postihnutia,
  • aplikovať vhodné metódy a prostriedky na jeho maximálny rozvoj,
  • hľadať najvhodnejšie možnosti uplatnenia jeho schopností a realizáciu záujmov

Prístup je postavený na princípoch programu TEACCH, s využitím prvkov prístupu ABA a iných dostupných metodík.
Pri práci sa zameriavame na stimuláciu komplexného vývinu, rozvoj komunikačných zručností, nácvik alternatívnej komunikácie a kooperácie pri aktivitách. V skupinových aktivitách stimulujeme sociálne zručnosti. Nácvik hygienických, sebaobslužných a základných domácich zručností prebieha v prirodzených každodenných situáciách.
Neoddeliteľnou súčasťou prístupu sú modifikácie správania a intenzívna spolupráca s rodinou.
Pri starších klientoch sa preferujeme zručnosti, ktoré vedú k väčšej miere samostatnosti ako aj možnostiam budúceho pracovného využitia. Dostatok pozornosti venujeme problémom spojeným s dospievaním a reálnym možnostiam trávenia voľného času.
Vhodné je zavádzanie relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z veku a z celkovej diagnózy prijímateľov.
Odborný tím tvoria pedagógovia, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Súčasťou odborného tímu špecializovaného zariadenia je psychológ, logopéd a pedagóg, ktorí nie sú viazaní na chod jednotlivých skupín a poskytujú služby aj iným prijímateľom sociálnych služieb v rámci CSSpKM.

Koncepcia špecializovaného zariadenia

Vedúca: Mgr. Ivana Kubincová
Kontakt: +421 948 119 616, kubincova@csspkm.sk, autisti@csspkm.sk