O násNaša história sa datuje od roku 1982, kedy sme boli Obvodným národným výborom Bratislava IV. zriadení. Naše zariadenie bolo prvé zariadenie denného typu pre malé deti na Slovensku. Dovtedy deti s mentálnym postihnutím, ktoré nenavštevovali školu, mali len dve možnosti, a to zostať s rodičom doma alebo dožiť svoj život v celoročnom veľkokapacitnom zariadení. Vďaka  odbornému potenciálu sme zrealizovali viac výnimočných projektov.

Prvým projektom bolo zriadenie prvého diagnostického oddelenia (1. január 1986), kde sa na základe komplexnej diagnostiky mohla zabezpečiť cielená práca s každým dieťaťom podľa jeho potrieb a možností. Žiadne dieťa nebolo z programu vynechané, naopak, viac potrieb  znamenalo viac cielenej práce.

Od roku 1990 nesieme meno po poprednom slovenskom neuropsychiatrovi a odborníkovi na mentálnu retardáciu, po prof. Karolovi Matulayovi. Práve on sa aktívne a ochotne podieľal na vzniku zariadenia a do posledných chvíľ svojho života (†1998) spolupracoval a poskytoval cenné medicínske poznatky z oblasti psychiatrie a neurológie našim zamestnancom i rodinám prijímateľov.

V roku 1991 sme otvorili prvú integrovanú triedu detí predškolského veku v našej republike, v ktorej sme začali overovať podmienky pre začlenenie aj ťažko postihnutých detí do kolektívu zdravých detí. Všetci (deti i rodičia) jednoznačne potvrdili hlboký obohacujúci prínos pre každé dieťa. Tento projekt v našich podmienkach fungoval do roku 2002. V roku 1994 sme spustili projekt „Škola“, kde sme sa zameriavali na intenzívnejšiu prípravu prijímateľov sociálnej služby do života a na využitie ich pracovných schopností. Úspešnému  začleneniu dopomohla aj práca novokoncipovaných sociálnych pracovníkov v zariadení. Títo intenzívne pracovali a aj pracujú na rozvíjaní sociálnych zručností prijímateľov sociálnej služby mimo zariadenia, slúžia ako podporná skupina pre rodičov a ich potreby.

Špecifické problémy výchovy našich prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického spektra sme riešili intenzívnymi kontaktmi s odborníkmi, vzdelávaním pracovníkov v zahraničí, ktoré v roku 1998 vyústilo do zriadenia samostatného úseku autizmu. Doteraz sme konzultačným, supervíznym a poradenským centrom pre prijímateľov sociálnej služby s autizmom  aj v ďalších DSS na celom Slovensku.

V roku 2002 sme naše „denné“ sociálne služby rozšírili na ambulantnú, týždennú a celoročnú pobytovú formu sociálnej služby. V zrekonštruovaných priestoroch býva 12 prijímateľov sociálnej služby, z toho 4 sú na týždennej pobytovej forme a 8 na celoročnej pobytovej forme sociálnej služby.

Od 1. augusta 2005  v našom zariadení funguje Regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami, ktorého cieľom je pomáhať rodinám riešiť situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou závažnou vývinovou poruchou. Služby sa poskytujú ambulantne – prostredníctvom konzultácií, terapií, poradenstva alebo aj mobilného poradenstva.

Od 15. februára 2012 je autistické oddelenie pretransformované na špecializované zariadenie, kde máme 17 miest pre prijímateľov sociálnej služby s poruchou autistického spektra, ktorí sú rozdelení do 3 skupín podľa veku. Od 1. augusta 2017 sme špecializované zariadenie rozšírili o skupinu šiestich malých detí, čím sa zvýšila kapacita na 23 miest. Od 1. septembra 2019 sme špecializované zariadenie na ambulantnej forme nad 18 rokov rozšírili o 5 miest presunom 5 prijímateľov s poruchou autistického spektra z domova sociálnych služieb.

Od 1. januára 2013 je pod naše zariadenie presunuté zariadenie podporovaného bývania na Hontianskej 16, kde poskytujeme bývanie pre 12 dospelých občanov s duševnými poruchami a poruchami správania. Od augusta 2013 sme sociálnu službu zariadenia podporovaného bývania rozšírili o 12 miest pre dospelé osoby s mentálnym postihnutím, a to v dome na Hontianskej 12.

Od 1. apríla 2021 sme začali poskytovať nový druh sociálnej služby, a to podporu samostatného bývania. Je vymedzená pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc na ceste k osamostatneniu, najmä pokiaľ ide o schopnosť zabezpečiť si vlastné bývanie, resp. dokázať samostatne ostať bývať vo svojom dome či byte, kde zatiaľ bývajú s rodičmi či inými rodinnými príslušníkmi.

Zároveň je 1. apríl 2021 aj dňom zmeny názvu nášho zariadenia – domovom neprestávame byť, ale CENTRUM prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých je vhodnejší názov pre množstvo sociálnych služieb, ktoré poskytujeme (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, podpora samostatného bývania, RCA).

CSSpKM má 95 zamestnancov. Organizačná štruktúra pozostáva zo šiestich úsekov. Na čele úseku je vedúci úseku alebo koordinátor, ktorý zodpovedá riaditeľovi zariadenia za chod príslušného úseku:

  • domov sociálnych služieb – koncepcia,
  • špecializované zariadenie pre osoby s poruchou autistického spektra (PAS) – koncepia,
  • zariadenie podporovaného bývania – koncepcia,
  • podpora samostatného bývania,
  • regionálne diagnosticko-poradenské centrum pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami (RCA) – koncepcia,
  • úsek ekonomiky – koncepcia.