Podpora samostatného bývaniaV zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytujeme od 01. 04. 2021 podpornú sociálnu službu podpora samostatného bývania podľa § 57.
Ide o sociálnu službu na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby, o ktorú môže požiadať fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, tak ako ju definuje zákon. Služba je bezplatná.

Pomoc je zameraná najmä:

  • na činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
  • pomoc pri hospodárení s peniazmi,
  • podporu pri organizovaní času,
  • podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života,
  • podporu rozvoja osobných záujmov,
  • predchádzanie a riešenie krízových situácií,
  • podporu spoločensky primeraného správania.

V rámci podpory samostatného bývania sa okrem vyššie uvedených činností poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a vykonáva preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia.
Na zahájenie poskytovania služby nie je potrebný žiadny úradný posudok či doklad. Podmienkou je ale schopnosť preukázať vlastnícky, spoluvlastnícky či nájomný vzťah k miestu bývania žiadateľa a písomne uzatvorená zmluva.
Služba je vhodná pre viaceré cieľové skupiny. Aktuálne ju realizuje sociálny pracovník (pod supervíziou odborného garanta) terénnou formou práce.
Súčasťou je aj vyhľadávanie ľudí vhodných na uvedenú podpornú sociálnu službu. V tom prípade sociálny pracovník osobne oslovuje fyzickú osobu.

V prípade záujmu o službu alebo záujmu o viac informácií kontaktujte:

Sociálna pracovníčka: Mgr. Judita Kramárová
Kancelária: Hontianska 16, 821 09  Bratislava
Kontakt: +421 902 215 466, kramarova@csspkm.sk