Etický kódexKaždý zamestnanec Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (ďalej len „CSSpKM“) je povinný dodržiavať „Etický kódex zamestnanca CSSpKM“, ktorý je súčasťou pracovného poriadku CSSpKM, s účinnosťou od 1. júna 2011. Etický kódex platí pre všetkých interných aj externých zamestnancov CSSpKM ako i dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú dobrovoľnícku prácu v CSSpKM.

Od zamestnanca CSSpKM sa očakáva, že:

 • je dostatočne stotožnený s filozofiou a víziou zariadenia
 • jeho správanie bude rešpektovať spoločenské zásady založené na úcte človeka k človeku
 • uvedomuje si veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, prijímateľom sociálnej služby, ich rodinám, kolegom i verejnosti.

Zásady správania k prijímateľom sociálnej služby

Zamestnanec CSSpKM vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby (ďalej len „prijímateľovi“) plní svoje povinnosti:

 • bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, kultúru a sociálne postavenie prijímateľa
 • k prijímateľovi sa správa korektne, s pochopením a rešpektovaním jeho osobnosti
 • rešpektuje špecifické potreby a záujmy prijímateľa
 • k prijímateľovi pristupuje ako k rovnocennému partnerovi
 • s každým prijímateľom komunikuje pre neho zrozumiteľnou rečou
 • akceptuje, že v prípade fyzického veku nad 18 rokov je prijímateľ dospelý a má svoje práva i povinnosti
 • u dospelých prijímateľov nepoužíva výraz „poslúchať“
 • každý nový zamestnanec dospelým prijímateľom vyká, pokiaľ sa spoločne nedohodnú na tykaní
 • aktívne počúva prijímateľa a akceptuje primeraný čas na jeho vyjadrenie sa
 • dodržiava právo na súkromie každého prijímateľa a zachováva dôvernosť informácií
 • hľadá možnosti, ako zapojiť prijímateľa do procesu rozhodovania o vlastnej osobe a o riešení vlastných problémov
 • vedie prijímateľa k samostatnosti
 • rešpektuje právo prijímateľa na vyjadrenie vlastného názoru
 • prijímateľ má právo výberu,  zamestnanec zaňho nerozhoduje, pokiaľ prijímateľ svojim rozhodnutím neohrozuje seba, iných prijímateľov alebo zamestnancov
 • v prítomnosti prijímateľa nerieši svoje súkromné záležitosti
 • v prítomnosti prijímateľa nerozpráva o ňom, ako aj o iných prijímateľoch, jedine v prípade pochvaly alebo pozitívnych zážitkov
 • ochraňuje prijímateľa pred neetickým a nezákonným konaním a správaním iného zamestnanca

Zásady správania medzi spolupracovníkmi

 • je tímovým hráčom pracovného kolektívu CSSpKM
 • buduje pracovné vzťahy na pozitívnych základoch
 • vytvára tolerantnú, objektívnu, tvorivú pracovnú atmosféru
 • v prípade nedorozumenia vie urobiť prvý krok, čo je najúčinnejšia cesta ako podať pomocnú ruku, vyriešiť problém a nepripustiť, aby problém nadobudol obrovský rozmer
 • nepodľahne falošnému pocitu kolegiality, ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, nespravodlivého správania, diskriminácie, či iného neetického správania voči prijímateľovi alebo kolegovi
 • neohovára a neosočuje kolegov, nehovorí informácie, ktorými ublíži na cti tým, že ho urazí, zraní alebo naruší jeho dobré meno

Zásady správania voči rodičom, verejnosti

 • zamestnanec svojím postojom, vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia a podporuje osvetu o živote ľudí so špeciálnymi potrebami
 • v styku so zákonným zástupcom (alebo opatrovníkom) ako i na verejnosti vystupuje profesionálne
 • v zmysle svojich kompetencií poskytuje zákonným zástupcom objektívne, zrozumiteľné a včasné informácie
 • neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytovaných CSSpKM alebo na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a platnej kolektívnej zmluvy
 • zachováva dôvernosť informácií o prijímateľoch, neposkytuje informácie nadobudnuté pri výkone práce vo verejnom záujme.

Nedodržanie zásad Etického kódexu CSSpKM je dôvodom ukončenia pracovného pomeru v CSSpKM.

Mgr. Jana Čajágiová, riaditeľka CSSpKM