Regionálne diagnosticko-poradenské centrum (RCA)Vznik Regionálneho diagnosticko – poradenského centra pre osoby s autizmom a inými vývinovými poruchami (ďalej len „RCA“) 01. augusta 2005 bol vyvolaný potrebou koordinovaných špeciálno-pedagogických, psychologických a sociálnych služieb pre danú skupinu detí, dospelých občanov a ich zákonných zástupcov, ktorým by malo RCA pomáhať riešiť náročné situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou alebo inou závažnou vývinovou poruchou.
RCA poskytuje deťom aj dospelým občanom komplexnú celoživotnú starostlivosť  tak, aby sa zlepšila kvalita ich života a poskytla sa im možnosť čo najlepšie sa integrovať do spoločnosti. Služby RCA sa poskytujú nielen rodinám, jednotlivcom, skupinkám ale aj inštitúciám, ktorým sa zabezpečí lektorská činnosť, odborné stáže, konzultačné a poradenské terénne služby a školenia.
RCA využíva tímovú spoluprácu  interných zamestnancov CSSpKM (špecializovaní odborníci  z úseku diagnostiky a autizmu, úseku zdravotnej starostlivosti, sociálni pracovníci) a externých spolupracovníkov (napr. neurológ, pedopsychiater, psychiater, rehabilitačný lekár, prípadne iný odborník podľa potreby).
S každým klientom RCA, ktorému je poskytovaná fakultatívna služba je podpísaná Zmluva o poskytovaní fakultatívnych služieb  v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. RCA poskytuje fakultatívne služby formou diagnostickej intervencie, terapeutickej intervencie, vypracovaním psychologickej správy a vypracovaním priebežnej správy. Každá forma fakultatívnej služby je osobitne spoplatnená v zmysle platného cenníka VZN BSK. Konzultácie a základné sociálne poradenstvo sa poskytujú v zmysle zákona o sociálnych službách bezplatne.

Formy poskytovaných služieb:

ambulantná diagnostika, terapie a konzultácie – na dohodnutý termín sa uskutoční vstupný pohovor so zákonným zástupcom, následne podľa  potreby  a  problematiky  sa určí  stratégia  ďalších  postupov pri  práci  s dieťaťom a riešení celkovej situácie. Terapia sa poskytuje individuálne, podľa potreby aj skupinovo (hlavne u malých detí pri nácviku sociálnych zručností).
mobilné poradenstvo – podľa požiadaviek terénu
vzdelávanie venované problematike autizmu pre rodičov a personál v domovoch sociálnych služieb

RCA poskytuje:

  • tímovú diferenciálnu a vývinovú diagnostiku, kde sa na základe výsledkov prehodnotí celkový aktuálny stav dieťaťa, stanovia sa postupy, ktoré sa budú využívať v ďalšom edukačnom procese
  • procesuálnu diagnostiku
  • diagnosticko-terapeutickú intervenciu – v spolupráci s viacerými odborníkmi sa aplikuje cielená terapia
  • komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa
  • vypracovanie komplexnej správy ( psychologická, špeciálno-pedagogická )
  • konzultácie – komplexné pre rodičov a ďalších členov rodiny, ktorí spolupracujú pri realizácii výchovných cieľov, s poskytnutím reedukačných a metodických materiálov, s možnosťou nápravy a usmernenia prístupov a zácviku rodičov v primárnom domácom prostredí dieťaťa,  podpora rodinám, metodické usmernenie
  • sprostredkovanie kontaktu na jednotlivé zdravotnícke zariadenia a vyšetrenia u ďalších odborníkov
  • základné sociálne poradenstvo
  • logopedickú intervenciu
  • konzultácie, školenia, poradenstvo pre zamestnancov CSSpKM, iných DSS a ďalších príbuzných rezortov

Služby RCA zabezpečuje koordinátor RCA a 1 odborný pracovník (liečebný alebo špeciálny pedagóg). Koordinátor RCA je priamo riadený riaditeľom CSSpKM a jeho úlohou je prvý kontakt s rodinou, školou, DSS  ako i zostava odborného tímu na  konzultácie, terapie a pod.

Koncepcia RCA

V prípade potreby diagnostiky, terapie, konzultácie a poradenstva kontaktujte:
Koordinátorka: Mgr. Monika Bárdošová
Kontakt: +421 911 211 744, +421 2 643 62 508, bardosova@csspkm.sk

Liečebná pedagogička: Mgr. Katarína Hollá
Kontakt: holla@csspkm.sk

ŽIADOSTI o vyšetrenie a diagnostiku posielajte na: rca@csspkm.sk !!!