Pre žiadateľov o sociálnu službuZáujemca o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení či v zariadení podporovaného bývania u nás si najprv musí

1) na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na Odbore sociálnych vecí podať:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s vyplneným „Lekárskym nálezom“ a s prislúchajúcimi kópiami lekárskych odborných vyšetrení.
 2. BSK vydá žiadateľovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení alebo v zariadení podporovaného bývania), ktorého neoddeliteľnou súčasťou je posudok.
  Rozhodnutie sa stáva právoplatným, ak uplynula jeho lehota na odvolanie. Na podanie odvolania je stanovená 15-dňová lehota (§ 54 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov), pričom sa neráta deň oznámenia.
 3. Až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti občana na sociálnu službu môže žiadateľ požiadať o zabezpečenie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
Kontakt: BSK, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05  Bratislava, tel. č. (ústredňa): +421 2 482 64 111

2) v Centre sociálnych služieb prof. Karola Matulaya si podáva:

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. K žiadosti je potrebné doplniť:

 1. právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
 2. žiadatelia zbavení alebo obmedzení v spôsobilosti na právne úkony – kópiu rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti na právne úkony a o ustanovení opatrovníka, žiadatelia zastupovaní splnomocnencom – kópiu plnej moci podpísanej notárom.

Iba takto kompletnú žiadosť je možné v našom zariadení akceptovať a zaevidovať do Evidencie doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ak v súčasnosti nemáme voľné miesto na žiadanej sociálnej službe.
Žiadosť aj s ostatnými prílohami je možné podať osobne v kancelárii sociálnych pracovníčok alebo zaslať poštou (Lipského 13, 841 01  Bratislava), príp. e-mailom.
Potvrdenie o priemernom mesačnom príjme či fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške invalidného dôchodku zo sociálnej poisťovne, Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s overeným podpisom, príp. Čestné prehlásenie o platení úhrady za sociálnu službu, ak je žiadateľom dieťa, je potrebné dodať až pri prijatí žiadateľa.

 

Evidencia doručených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 31. 05. 2024

Domov sociálnych služieb 

 • ambulantná forma nad 8 rokov – 12 žiadateľov
 • týždenná pobytová forma – 32 žiadateľov
 • celoročná pobytová forma – 55 žiadateľov

Špecializované zariadenie

 • ambulantná forma od 3 do 8 rokov – 14 žiadateľov
 • ambulantná forma nad 8 rokov – 20 žiadateľov
 • týždenná pobytová forma – 18 žiadateľov
 • celoročná pobytová forma – 22 žiadateľov

Zariadenie podporovaného bývania

 • Hontianska 12 – 0 žiadateľov
 • Hontianska 16 – 0 žiadateľov