Výberové konania07.09.2023            Výberové konanie /ukončené zasielanie žiadostí/


Riaditeľka Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

Vedúca/vedúci domova sociálnych služieb pre ambulantnú časť

Požadované predpoklady:

  • VŠ II. stupňa odbor sociálna práca alebo liečebná pedagogika alebo špeciálna pedagogika
  • Prax s prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím minimálne 5 rokov
  • Prax v riadení pracovného tímu vítaná, nie je podmienkou
  • Bezúhonnosť

Termín nástupu: od 1.11.2023, prípadne dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
  • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
  • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
  • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci domova sociálnych služieb pre ambulantnú časť – neotvárať“ najneskôr do 29.09.2023 do 10.00 hod. na adresu:

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13

841 01 Bratislava

 

V Bratislave, dňa 07.09.2023

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Čajágiová – riaditeľka

Tel: 0948 292626, mail: cajagiova@csspkm.sk