Senzorická záhrada

Vydané 22. apríla 2021 Zverejnil/a
 • Tvorivý aj zábavný permakultúrny priestor s pridanou hodnotou.
 • Prostredníctvom permakultúrnych princípov premeniť doposiaľ málo využívaný priestor v rámci areálu Centra sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých (CSSpKM) na „Senzorickú záhradu“.

  Zámer nášho projektu  by sme rozdelili na štyri rovnocenné celky:

  EKOLOGICKÝ zámer – revitalizácia priestoru pomerne rozsiahlej časti záhrady prostredníctvom permakultúrnych zásad, skvalitnenie životného prostredia, podpora biodiverzity v mestskom prostredí, rozvoj environmentálneho cítenia.

   

  EDUKATÍVNY a TERAPEUTICKÝ zámer – učenie sa novým zručnostiam pri postupnej tvorbe senzorickej záhrady a následnej starostlivosti o ňu, stimulácia jednotlivých zmyslových vnemov netradičnou formou cítiť, vidieť, počuť, ochutnať, dotknúť sa.

  SOCIÁLNY zámer – vytvorenie zdieľaného priestoru na prácu, relax a vzdelávanie tak pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a autizmom ako aj pre miestnu komunitu. Tento zámer bude do veľkej miery napĺňať aj integračnú funkciu.

   

  Práve komunitný rozmer projektu „Senzorická záhrada“ s jeho integračnou funkciou má pre nás veľký význam. Našou túžbou je prirodzené a nesilené prepájanie majoritnej (obyvatelia Dúbravky) a minoritnej skupiny ľudí (ľudia s mentálnym znevýchodnením a autizmom). Senzorickú záhradu vnímame ako konkrétny a funkčný nástroj na naplnenie tohto zámeru.

  Naše zariadenie sa nachádza v mestskom prostredí s vysokou koncentráciou ľudí, ktorí bezprostredne vedľa seba žijú, no sú si vzájomne odcudzení. Senzorická záhrada má ambíciu stať sa ostrovom vzájomných pozitívnych vzťahov. Výhodou tohto „prírodného ostrova pozitivity“ je jeho umiestnenie v areáli CSSpKM. Táto skutočnosť zaručuje dlhodobú starostlivosť o senzorickú záhradu, na ktorej budú aktívne participovať aj ľudia s mentálnym znevýhodnením a autizmom. Vyšleme tak do spoločnosti signál, že ak sa ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením poskytne adekvátna podpora, dokážu byť plnohodnotným prínosom pre spoločnosť.

  AKÉ  OČAKÁVAME  VÝSLEDKY?

  • Nadobudnutie nových zručností pre ľudí s mentálnym znevýhodnením a autizmom pri tvorbe a starostlivosti o senzorickú záhradu.
  • Získanie nových vedomostí o prírode, rastlinách, hmyze, stavovcoch, drobných spevavcoch, odpadoch a pod. Všetko prostredníctvom informačných tabúľ s dôrazom na ľahko čitateľný text.
  • Získanie nového exteriérového priestoru na terapeutickú a edukačnú činnosť v našom CSSpKM.
  • Vytvorenie vhodného prostredia pre hmyz, vtáky a drobné stavovce – výsadbou rastlín získajú vhodný habitat pre život.
  • Vytvorenie vhodného prostredia pre rastliny – s využitím permakultúrnych zásad sa do mestského prostredia, v ktorom sa nachádzame, vráti rôznorodosť úžitkových a okrasných rastlín.
  • Inklúzia – vytvorenie prostredia na uspokojenie rôznorodých potrieb jednotlivých návštevníkov bez výnimky. Prostredia, ktoré bude zohľadňovať špecifické potreby ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom ako aj návštevníkov z bežnej majoritnej spoločnosti.

  ČO SA NÁM DOPOSIAĽ  PODARILO  A  AKO NAPREDUJEME?
  2020:

  • Prizvali sme si odborníka na permakultúru v terapeutickom a edukačnom procese.
  • Vytvorili sme plán budúcej záhrady s jasnou víziou do budúcnosti.
  • Vysadili sme jedlý les – 6 stromov, cca 35 krovov a viacero nižších jedlých rastlín.
  • Vysadili sme desiatky okrasných trvaliek a cibuľovín.
  • Vo vlastnej réžii sme vyrobili šesť nových vyvýšených záhonov pre pestovanie jednoročných rastlín.
  • Dokončili sme výkopové práce pre senzorický chodník (terapeutický a edukatívny prvok záhrady).
  • Pribudla drevená kladina s kovovým zábradlím (hrací prvok pre návštevníkov záhrady).
  • Pribudla nová hojdačka pre 3 osoby.
  • Pribudol nový altánok pre 15 – 18 osôb.

  2021 (aktualizované 4/2021)

  • Vysadili sme jedlý živý plot z Muchovníka na celkovej dĺžke 22m (60 rastlín).
  • Vysadili sme 5 mohutných stromov na severnej strane záhrady (Jarabina Mukyňová – Sorbus aria, Lipa malolistá – Tillia cordata, Pagaštan konský – Aesculus hippocastanum, Orech kráľovský – Juglans regia, Platan javorolistý – Platanus × acerifolia).

  ČO PLÁNUJEME?

  • VŔTANÁ STUDŇA – zabezpečenie vodného zdroja pre celú záhradu.
  • OKRUŽNÝ MLATOVÝ CHODNÍK V ZÁHRADE.
  • Dokončiť senzorický chodník (vytvoriť obruby, zábradlie a naplniť rôznorodým materiálom).
  • Zakúpiť a osadiť exteriérový pingpongový stôl.
  • Vo vlastnej réžii postaviť dve pergoly. Jednu pred hlavný vchod do budovy B na popínavú úžitkovú rastlinu a druhú pred vstup do budovy A oproti senzorickej záhrade na popínavú úžitkovú rastlinu.
  • Výsadbu nekosenej lúky.
  • Výrobu a osadenie veľkého hmyzieho domčeka.

  PÁČI SA VÁM TENTO DLHODOBÝ PROJEKT? CHCETE NÁS PODPORIŤ A POMÔCŤ NÁM PRI REALIZÁCII SENZORICKEJ ZÁHRADY?

  Aj malá suma či materiálna podpora nám vie byť veľkou pomocou.

  Finančne nás môžete podporiť prostredníctvom nášho TU SME n.f:

  Slovenská sporiteľňa IBAN: SK63 0900 0000 0001 7012 1737

  Do informácií pre príjemcu napíšte SENZORICKÁ ZÁHRADA.


  PODPORILI NÁS:

  Mgr. Peter Šípoš

   

  Text a foto: projektový tím