EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2017Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2017 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.


Ekonomicky oprávnené náklady na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

Druh a forma sociálnej služby              EON na 1 PSS/1 mesiac           
DSS – ambulantná forma 872,06
DSS – týždenná forma 902,06
DSS – celoročná forma 1 112,32
ŠZ – denná forma 921,73
ŠZ – týždenná forma 1 140,18
ŠZ – celoročná forma 1 334,80
ZPB Hontianska 12
ZPB Hontianska 16
678,88
669,20