EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2020Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

 

Druh poskytovanej sociálnej služby    Forma sociálnej služby   EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne
Domov sociálnych služieb       ambulantná                        1 006,40 €
Domov sociálnych služieb       týždenná                        1 810,25 €
Domov sociálnych služieb       celoročná                        2 484,09 €
Špecializované zariadenie       ambulantná                        1 232,71 €
Špecializované zariadenie       týždenná                        1 810,96 €
Špecializované zariadenie       celoročná                        2 520,40 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12       celoročná                        1 133,52 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16       celoročná                           697,38 €

Zverejnené dňa: 26.02.2021
 
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2020 v štruktúre podľa § 72 ods. 5.
 

položka DSS – ambulantná DSS – týždenná DSS – celoročná ŠZ – ambulantná ŠZ – týždenná ŠZ – celoročná ZPB Hontianska 12 ZPB Hontianska 16
mzdy 637,58 1 150,74 1 607,31 796,13 1 150,73 1 615,45 642,72 428,60
poistné 220,65 397,32 554,93 274,72 397,32 557,78 247,77 147,99
služobné cesty 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
energie 57,84 58,26 58,35 61,89 57,41 63,81 61,26 60,86
materiál 33,13 123,60 184,60 28,67 112,92 191,98 9,83 6,38
dopravné 3,57 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,20 2,39
údržba 7,23 3,41 3,57 2,99 3,46 4,75 2,70 3,27
nájomné 0,14 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,00 0,00
služby 31,22 52,38 50,47 38,42 57,99 54,08 126,19 29,42
transféry 4,86 1,87 2,18 12,82 8,46 9,87 1,51 7,00
Odpisy 10,16 19,06 19,06 13,47 19,06 19,06 38,34 11,47
spolu EON /mesiac/miesto 1 006,40 1 810,25 2 484,09 1 232,71 1 810,96 2 520,40 1 133,52 697,38

V Bratislave: 29.04.2021                                                            Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM