EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2021Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

 

Druh poskytovanej sociálnej služby    Forma sociálnej služby   EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne
Domov sociálnych služieb ambulantná 1 117,83 €
Domov sociálnych služieb týždenná 1 821,83 €
Domov sociálnych služieb celoročná 2 530,07 €
Špecializované zariadenie ambulantná 1 389,36 €
Špecializované zariadenie týždenná 1 835,84 €
Špecializované zariadenie celoročná 2 547,66 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 celoročná 1 104,29 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 celoročná 722,28 €

Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 11, 56.

Zverejnené dňa: 28.2.2022

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2021 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :

položka DSS – ambulantná DSS – týždenná DSS – celoročná ŠZ – ambulantná ŠZ – týždenná ŠZ – celoročná ZPB Hontianska 12 ZPB Hontianska 16
 mzdy 713,39 € 1 155,63 € 1 620,62 € 896,98 € 1 155,63 € 1 628,96 € 600,48 € 443,93 €
 poistné 245,94 € 398,88 € 559,51 € 309,42 € 398,88 € 562,43 € 235,19 € 153,00 €
 služobné cesty 0,11 € 0,00 € 0,00 € 0,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 energie 55,51 € 60,44 € 54,05 € 60,29 € 55,71 € 59,93 € 59,67 € 42,78 €
 materiál 38,76 € 114,31 € 211,60 € 42,42 € 117,99 € 208,48 € 18,64 € 16,59 €
 dopravné 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 4,22 € 3,80 € 3,56 €
 údržba 4,88 € 3,87 € 3,87 € 5,22 € 3,87 € 3,57 € 2,35 € 3,99 €
 nájomné 0,13 € 0,11 € 0,11 € 0,07 € 0,11 € 0,11 € 0,00 € 0,00 €
 služby 38,58 € 63,58 € 53,88 € 44,21 € 78,65 € 57,76 € 133,15 € 43,57 €
 transféry 8,06 € 3,50 € 4,91 € 14,12 € 3,50 € 4,91 € 4,58 € 1,54 €
 Odpisy 8,26 € 17,29 € 17,29 € 12,36 € 17,29 € 17,29 € 46,43 € 13,31 €
 spolu EON /mesiac/miesto 1 117,83 € 1 821,83 € 2 530,07 € 1 389,36 € 1 835,84 € 2 547,66 € 1 104,29 € 722,28 €

 

Podpora samostatného bývania:

 položka  EUR za 1 hod. práce
 mzdy 8,31 €
 poistné 2,87 €
 služobné cesty
 energie
 materiál 0,01 €
 dopravné
 údržba
 nájomné
 služby 0,37 €
 transféry
 Odpisy
 spolu EON /mesiac/miesto 11,56 €

V Bratislave:   29.4.2022                                                         Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM