EON (Ekonomicky oprávnené náklady) 2022Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 na 1 prijímateľa sociálnej služby mesačne v EUR:

 

Druh poskytovanej sociálnej služby    Forma sociálnej služby   EON v EUR na 1 prijímateľa mesačne
Domov sociálnych služieb ambulantná 1 219,59 €
Domov sociálnych služieb týždenná 1 680,37 €
Domov sociálnych služieb celoročná 2 376,61 €
Špecializované zariadenie ambulantná 1 597,67 €
Špecializované zariadenie týždenná 1 693,32 €
Špecializované zariadenie celoročná 2 411,03 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 12 celoročná 1 169,31 €
Zariadenie podporovaného bývania Hontianska 16 celoročná 911,64 €

Podpora samostatného bývania – EON v EUR za 1 hodinu práce: 12,98 €

Zverejnené dňa: 28.02.2023

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 2, písm. a)  za predchádzajúci rozpočtový rok – 2022 v štruktúre podľa § 72 ods. 5. :

položka DSS – ambulantná DSS – týždenná DSS – celoročná ŠZ – ambulantná ŠZ – týždenná ŠZ – celoročná ZPB Hontianska 12 ZPB Hontianska 16
 mzdy 786,44 € 1060,53 € 1511,47€ 1048,21 € 1060,53 € 1528,94 € 655,49 € 590,58 €
 poistné 274,10 € 363,00 € 517,81 € 361,62 € 363,00 € 523,79 € 250,27 € 189,79 €
 služobné cesty 0,57 € 0,00 € 0,17 € 0,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 energie 46,22 € 46,36 € 46,86 € 51,03 € 45,73 € 50,32 € 46,17 € 38,79 €
 materiál 40,21 € 127,47 € 209,60 € 36,73 € 115,88 € 211,14 € 13,59 € 16,95 €
 dopravné 4,68 € 4,31 € 4,31 € 4,31 € 4,31 € 4,31 € 4,42 € 5,39 €
 údržba 2,67 € 2,68 € 2,68 € 2,68 € 2,68 € 4,35 € 2,68 € 2,68 €
 nájomné 0,19 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,00 € 0,00 €
 služby 41,86 € 54,49 € 59,11 € 49,76 € 79,66 € 63,58 € 142,75 € 43,98 €
 transféry 15,96 € 8,18 € 11,25 € 33,28 € 8,18 € 11,25 € 9,26 € 11,83 €
 Odpisy 6,69 € 13,28 € 13,28 € 9,94 € 13,28 € 13,28 € 44,68 € 11,65 €
 spolu EON /mesiac/miesto 1219,59 € 1680,37 € 2376,61 € 1597,67 € 1693,32 € 2411,03 € 1169,31 € 911,64 €

 

Podpora samostatného bývania:

 položka  EUR za 1 hod. práce
 mzdy 9,11 €
 poistné 3,35 €
 služobné cesty 0,10 €
 energie 0,04 €
 materiál 0,00 €
 dopravné 0,00 €
 údržba 0,00 €
 nájomné 0,00 €
 služby 0,38 €
 transféry 0,00 €
 Odpisy 0,00 €
 spolu EON /mesiac/miesto 12,98 €

V Bratislave:   28.04.2023                                                         Mgr. Jana Čajágiová v.r., riaditeľka CSSpKM