Zmluvy 2019Hospodárske zmluvy 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
01/2019 Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
02/2019 Obchodná zmluva o výrobe a dodávke jedál Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby, Tomášiková 28, 821 02 Bratislava
03/2019 Rámcová dohoda na dodanie potravín – mrazené potraviny MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Priešťany
04/2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – mob.č….482 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
05/2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb – mob.č….210 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
06/2019 Zmluva o dielo – zabezpečovacie systémy SKOM, spol. s r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
07/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb – nové účastnícke číslo O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
08/2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
09/2019
príl.č.2
príl.č.3
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
10/2019 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia hygienických zariadení STIRO s.r.o., Na Výslní 3/b, 821 05 Bratislava
11/2019 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia vstupu do budovy DSS Ľ.Zúbka 6 – úpravy spevnených plôch – celoročný pobyt STIRO s.r.o., Na Výslní 3/b, 821 05 Bratislava
12/2019 Zmluva o dielo – servis IS AWAX s.r.o., Romanova 40, 851 02 Bratislava
13/2019 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia – blok A JAZASPOL, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
14/2019 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia – blok B JAZASPOL, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava
15/2019 Zmluva o poskytovaní služieb centralizovanej ochrany poplachovým systémom na hlásenie narušenia – blok C JAZASPOL, s.r.o., Zvolenská 35, 821 09 Bratislava


Zmluvy – ostatné samosprávne kraje 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 01/2019 Úprava právnych vzťahov Zmluva č.51/2019 – EON Nitriansky samosprávny kraj
 02/2019 Dodatok č.1 k zmluve č.51/2019 – EON Nitriansky samosprávny kraj
 03/2019 Dodatok č.1/2019 k zmluve č.23/2018/ZPB-Matulaya/C Trnavský samosprávny kraj
 04/2019 Zamestnávateľská zmluva DDS spoločnosť Tatrabanky, a.s.
05/2019 Zmluva č. 28/2019/ZPB-Matulaya/C – o úhrade EON Trnavský samosprávny kraj
06/2019 Zamestnávateľská zmluva Spoločnosť AXA d.d.s., a.s.

 


Hospodárske zmluvy – ostatné 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 01/2019 Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS, s.r.o., Sasinkova5, 811 08 Bratislava
 02/2019 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky VO-KU-PLYN, s.r.o., Lovinského 11, 811 04 Bratislava
 03/2019 Dodávka a odber tepla – pre rok 2020 – Príloha č.2 k zmluve Bratislavská teplárenská, a.s.
 04/2019 Dodatok č.1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č.2016-681-LZM – stravovacie poukážky GGFS, s.r.o., Sasinkova5, 811 08 Bratislava
 05/2019 Dohoda o preddavkových platbách na rok 2020 Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínova 3, 829 05 Bratislava
 06/2019 Dodatky k zmluvám – dodávka zemného plynu SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 07/2019 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektrickej energie ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
 08/2019 Čiastková zmluva k rámcovej dohode č.2016-681-LZM GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
 09/2019 Dodatok č.2 k zmluve č. SK 902380 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava

 


Sponzorské zmluvy, projekty a granty 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
01/2019 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis, Bratislava 2

Darovacie zmluvy 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 D01/2019 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok Lekáreň Medaco
 D02/2019 Darovacia zmluva na notebook Kimberly-Clark, s.r.o.
 D03/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar Sandra Burgerová
 D04/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar Iva Cikraiová
 D05/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar p. Géčová
 D06/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar p. Tomčej
 D07/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar Michal Kováč
 D08/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar p. Korychová
 D09/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar Erik Stríž
 D10/2019 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok Mgr. Lucia Kamenická
 D11/2019 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok Ing. Marína Korčoková, PhD.
 D12/2019 Darovacia zmluva na hnuteľný majetok Mgr. Jana Čajágiová
 D13/2019 Darovacia zmluva na vecný dar Silvia Kadlecová
 D14/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar ADEA tax, s.r.o.
 D15/2019 Darovacia zmluva na vecný dar PhDr.Linda Kapustová Helbichová, ArtD.
 D16/2019 Darovacia zmluva na peňažný dar Swis Re Foundation c/o Swis Reinsurance Company Ltd
 D17/2019 Darovacia zmluva na hmotný majetok Patrícia Jariabková Garajová
 D18/2019 Darovacia zmluva na hmotný majetok Beko Slovakia s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava

Zmluvy – dohody o spolupráci 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
 O01/2019 Dohoda o vzájomnej spolupráci Mestská časť Bratislava-Dúbravka
 O02/2019 Dohoda o spolupráci a zabezp.praktickej výučby pre študentov Pedagog.fakulty UK Univerzita Komenského v Bratislave
O03/2019 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu BM Centrum, s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín
O04/2019 Dohoda o spolupráci – odborná prax žiakov Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava

 


Kolektívna zmluva 2019

Sken zmluvy/PDF Predmet zmluvy Poznámka
KZ 2019, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č. 3a, Príloha č.3B Kolektívna zmluva pre rok 2019 s prílohami